Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyösopimusta koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus (Defence Cooperation Agreement, DCA) allekirjoitettiin 18. joulukuuta 2023 Washington DC:ssä. Ulkoministeriön johtaman työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sopimuksen hyväksymisestä on 28. maaliskuuta 2024 lähetetty lausuntokierrokselle. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa työryhmässä.

DCA syventää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä tiivistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Sopimus sääntelee Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Suomessa kaikissa turvallisuustilanteissa. Se parantaa edellytyksiä Yhdysvaltojen Suomelle antamalle tuelle vahvistaen Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa ja vahvistaa myös Yhdysvaltojen ja muiden Pohjoismaiden turvallisuutta. DCA perustuu joukkojen asemaa koskevaan Nato SOFA-sopimukseen ja täydentää sitä.

Hallituksen esitysluonnoksessa työryhmä on arvioinut DCA:n määräyksiä, jotka koskevat muun muassa Yhdysvaltojen joukkojen maahantuloa ja liikkumista, joukkojen pääsyä Suomen ja Yhdysvaltojen yhteiskäyttöön tuleville Puolustusvoimien alueille sekä niiden käyttöä. Alueet on määritelty DCA:n liitteessä ja niitä on yhteensä 15. Lisäksi DCA:ssa on määräyksiä materiaalin ennakkosijoittamisesta, Yhdysvaltojen joukkojen turvallisuudesta, rikosoikeudellista tuomiovallasta sekä Yhdysvaltojen joukkojen ja sopimustoimittajien oikeudellisesta asemasta.

Työryhmä esittää johtopäätöksenään, että DCA rajoittaisi Suomen täysivaltaisuutta ja siksi eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä edellyttäisi siten 2/3:n enemmistöllä tehtävää päätöstä.  

Lisäksi työryhmä arvioi DCA:n keskeisimpiä vaikutuksia. Sopimuksen tosiasialliset vaikutukset tulevat määräytymään sen mukaan, kuinka laajasti yhteistyötä tulevaisuudessa tehdään ja missä määrin Yhdysvaltojen joukkoja tulee Suomen alueelle. Puolustusyhteistyösopimus ei merkitsisi Suomessa Yhdysvaltojen pysyvää läsnäoloa, vaan mahdolliset USA:n joukot toimisivat lähtökohtaisesti rotaatioperiaatteella.

Esitysluonnos sisältää myös useita eri hallinnonalojen liitelakeja.

Hallituksen esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi (Linkki toiselle web-sivustolle.)-palvelussa 12. toukokuuta 2024 asti.

Lisätietoja

Ulkoministeriö:
 

  • Työryhmän puheenjohtaja Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö, puh. +358 295 351 159
  • Minna Laajava, yksikönpäällikkö (Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö), puh. +358 295 350 128

Puolustusministeriö:
 

  • Anna Korhola, vanhempi hallitussihteeri, +358 29 514 0319
  • Tuomas Koskenniemi, neuvotteleva virkamies, +358 295 140 058

Puolustusvoimat: