Namibian uudistuva koulutussektori tarjoaa mahdollisuuksia suomalaistoimijoille

Namibiassa arvostetaan koulutusta. Namibian väestö on nuorta ja mediaani-ikä Namibiassa on vain 21,8 vuotta. Opetusjärjestelmää pidetään kehityksen peruskivenä, ja koulutukseen panostamalla pyritään ratkaisemaan köyhyyteen ja epätasa-arvoon liittyviä ongelmia. Näistä syistä johtuen sekä valtio että yksityishenkilöt ovat valmiita investoimaan koulutukseen. Namibia allokoi keskimäärin noin neljänneksen vuotuisesta budjetistaan opetussektorille.

Namibian opetus- ja koulutussektorista vastaa kaksi ministeriötä. Opetusministeriö vastaa perusopetuksesta 12. luokkaan asti ja korkeakouluministeriö korkeamman tason ja ammatillisesta opetuksesta. Varhaiskasvatusta ollaan parhaillaan siirtämässä tasa-arvo- ja sosiaaliministeriöstä opetusministeriön alaisuuteen, mikä osaltaan kertoo halusta kehittää varhaiskasvatusta pedagogisempaan suuntaan.

Namibian peruskoulutus vastaa rakenteeltaan pääpiirteittäin Suomen mallia. Osa päiväkodeista tarjoaa lapsille varhaiskasvatusta, mutta suuri osa päiväkodeista toimii toistaiseksi ilman pedagogisia tavoitteita. Esikoulu alkaa 5–6-vuotiaana ja kestää vuoden. Peruskoulu on jaettu ensimmäiseen ja toiseen asteeseen, joista ensimmäinen aste kattaa luokat 0–7 ja toinen aste luokat 8–12. Oppivelvollisuus kestää ensimmäisen asteen loppuun tai kunnes henkilö täyttää 16 vuotta. Toisen asteen opetukseen jatkaa noin 84 prosenttia ensimmäisen asteen suorittaneista oppilaista. Toisen asteen opinnot aloittaneista vain noin 40% saa ylioppilastodistuksen. Opetuskielenä toimii kolmannesta luokasta eteenpäin pääsääntöisesti englanti.

Maassa toimii kaksi julkisin varoin rahoitettua korkeakoulua: Namibian yliopisto (University of Namibia, UNAM) ja Namibian teknillinen yliopisto (Namibia University of Science and Technology, NUST). Lisäksi Namibiassa toimii lukuisia rekisteröityjä yksityisiä korkeakouluja.

Korkeakoulujen lisäksi maassa on runsaasti julkisin varoin rahoitettuja ammattioppilaitoksia. Ammatillinen kouluttautuminen nähdään tehokkaana tapana vähentää köyhyyttä, lisätä nuorisotyöllisyyttä ja kaventaa taloudellista epätasa-arvoa yhteiskunnassa. Valtio onkin ottanut ammatillisen koulutuksen kehittämisen yhdeksi prioriteeteistaan.

Namibian opetussektorin nykyhaasteet

Vaikka Namibian opetussektoriin panostetaan rahallisesti, opetuksen laatu ei vastaa siihen kohdistettuja odotuksia. Moni lapsi suorittaa peruskoulun ensimmäisen vaiheen oppimatta riittävää luku-ja kirjoitustaitoa. Tästä seuraa myöhemmin oppimishaasteita korkeammilla koulutusasteilla, ja koulun keskeyttäminen onkin Namibiassa tavallista. Opetuksen taso vaihtelee suuresti kaupunkien ja maaseudun välillä, ja etenkin syrjäseuduilla opetuksen taso on usein puutteellista.

Namibian koulutussektori kaipaa päteviä opettajia opetuksen saatavuuden ja laadun parantamiseksi. Opettajien koulutuksessa opetusmenetelmiin ei ole juurikaan panostettu, ja moni opettaja on saanut koulutuksensa ennen maan itsenäistymistä vuonna 1990. Kouluikäisten lasten ja nuorten määrää kasvaa, mikä entisestään korostaa tarvetta päteville opettajille.

Myös korkeammilla koulutusasteilla on kipukohtansa. Esimerkiksi ammattikoulujen haasteena on opettajien heikon taitotason lisäksi koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaamattomuus. Oppisopimuskoulutusta ja työharjoittelua ei ole integroitu osaksi järjestelmää eikä opiskelijoille tarjota riittävästi yrittäjyysopintoja. Nuorisotyöttömyys on Namibiassa yleisesti vakava haaste ja jopa 40% nuorista on työttömiä.

Namibian koulutussektorin perusinfrastruktuuri kaipaa kehittämistä. Maan lähes 1 950 koulusta vain 33% on luotettava tietoliikenneyhteys ja lisäksi 33% kouluista on ilman sähköä. Vuonna 2021 8% kouluista oli yhä vailla kunnollisia saniteettitiloja. Edellä mainitut haasteet heijastuvat myös digitaalisten ratkaisujen jalkauttamiseen. Koronan aikaan alle kahdella prosentilla maan 804 000 oppilaasta oli etäopiskelumahdollisuus. Tällä hetkellä noin 15% opetussektorin budjetista suunnataan infrastruktuurin kehittämiseen. Nuori väestö lisää painetta opetusinfrastruktuurin kehittämiseen.

Namibian mahdollisuudet koulutusviennille

Namibiassa tunnistetaan nykyiset haasteet ja maa on parhaillaan toteuttamassa opetussektorin uudistuksia. Tavoitteena on kehittää opetusta vastaamaan paremmin modernin työelämän, ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän asettamiin haasteisiin. Uudistusten keskiössä ovat etenkin varhaiskasvatus, opettajien osaamisen kehittäminen sekä opetuksen digitalisaatio ja e-learning. Myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia opetuksessa halutaan kasvattaa. EU tukee Namibiassa koulutussektorin, erityisesti varhaiskasvatuksen, kehitystyötä Foundational Skills –hankkeen kautta.

Namibialla on kunnianhimoisia suunnitelmia energiasektorilla muun muassa vihreän vedyn ja öljyn suhteen, mutta toistaiseksi vain vähän alalle valmistavia koulutusohjelmia. Myös kaivostoiminnan digitalisoituminen luo uusia vaatimuksia työntekijöiden osaamiselle.

Koulutussektori tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Muun muassa suomalaisille koulutusteknologiaratkaisuille, opettajankoulutusosaamiselle sekä lisä- ja pätevöitymiskoulutusratkaisuille olisi kysyntää.

Esimerkkejä korkeakouluyhteistyöstä

Suomalaisilla ja namibialaisilla korkeakouluilla on pitkä yhteistyöhistoria, mikä tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia ja helpottaa Namibian markkinoille lähtemistä. Namibian houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta kuvaavat niin korkeakoulujen yhteistyöprojektien ja hankkeiden lukumäärä ja monipuolisuus, opintovaihtomahdollisuudet sekä maan suosio Opetushallituksen HEI-ICI ja Team Finland Knowledge -hauissa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Namibian teknillinen yliopisto ovat tehneet yli kymmenen vuoden ajan yhteistyötä merenkulun ja meritekniikan saralta. Kahdeksan namibialaisen opiskelijan ryhmä suorittaa tälläkin hetkellä meritekniikan opintoja Raumalla Satakunnan ammattikorkeakoulussa. LUT ja Aalto taas ovat tehneet yhteistyötä Future Grid –hankeen parissa. Hankkeessa pilotoidaan tietoliikenneyhteyksien ja sähköjen vetämistä haja-asutusalueille Namibiassa.

Turun yliopisto on toiminut Namibiassa aktiivisesti mm. Future Tech Lab –etäkampusprojektin kautta. Osana Carbon Garden –ilmastohanketta Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto sekä Solar Water Solutions toimittivat suolanpoistojärjestelmän Namibian yliopiston Henties Bayn kampukselle. Lisäksi kyseiset yliopistot järjestivät keväällä 2023 kestävän kehityksen 20p opintokokonaisuuden suomalaisille ja namibialaisille insinööriopiskelijoille.

Lukuisilla suomalaisilla yliopistoilla on korkeakoulujen opetushenkilökunnan pätevöitymiseen tähtääviä yhteistyöprojekteja. Mm. Oulun yliopisto ja University of Namibia tekevät yhteistyötä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto ja UNAM tekevät HEP-rahoituksen turvin yhteistyötä opettajankoulutukseen keskittyvä Future Teacher Education for Sustainable Development (FUTE) –projektissa.

Vaikka suomalaiset korkeakoulut ovatkin jo Namibiassa hyvin edustettuina, uusille kumppanuuksille on kysyntää. Namibialaiset yliopistot toivovat yhteistyötä erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö

Suomalaisilla yrityksillä ollut Namibiassa muutamia pilotteja, jotka ovat keskittyneet muun muassa tulevaisuuden kouluihin, opetuksen digitaalisiin ratkaisuihin sekä paikallisten opiskelijoiden innovaatioiden edistämiseen. Tuore esimerkki yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä on NUST:in tiloissa toimintansa alkuvuodesta 2023 aloittanut innovaatiokeskus, joka liittää NUST:in opiskelijat osaksi suomalaisen Demolan kansainvälistä innovaatioyhteisöä.

Toinen kiinnostava koulutusalan aloite on suomalaisen AiRRhow-alliansin suunnitelma perustaa Namibiaan siviili-ilmailun huippuyksikkö. Mukana projektissa ovat muun muassa Tampereen korkeakouluyhteisö, Pirkanmaan liitto, Business Tampere, Pirkkala, Tampereen kauppakamari ja Finavia. Siviili-ilmailuhenkilöstön koulutukseen keskittyvä huippuyksikkö vastaa Afrikan ilmailualan kasvaviin koulutustarpeisiin ja toteutuessaan sillä olisi merkittävä työllistävä vaikutus. Hanke on otettu Namibiassa innolla vastaan. AiRRhow-allianssi ja Namibian hallitus solmivat maaliskuussa 2020 yhteisymmärryspöytäkirjan virallisen suunnitteluprosessin käynnistämisestä. Hankkeen toteutettavuustutkimus valmistui elokuussa 2023 ja sen tulokset vaikuttavat lupaavilta.

Namibia tarjoaa Afrikan kasvavista markkinoista kiinnostuneille koulutusalan yrityksille mahdollisuuksia. Maan olosuhteet ovat otolliset sekä käynnissä olevien tutkimus- ja pilottihankkeiden kaupalliselle kehittämiselle, että uusille avauksille. Muun muassa Finnpartnership, Team Finland Knowledge –verkosto sekä uusi korkeakoulujen kumppanuusohjelma Higher Education Partnership Programme (HEP) tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia koulutusalan yhteistyöhankkeille. Suomalaisten toimijoiden hyvä maine ja pitkä historia Namibiassa helpottaa verkostoitumista ja sopivien kumppaneiden löytämistä.

Päivitetty teksti: Eveliina Lappi, edustuston ohjelmakoordinaattori  Suomen suurlähetystö, Windhoek