Förändringar i Finlands beskickningsnätverk

Förändringar i Finlands beskickningsnätverk 

Pressmeddelande 240/2014
29.10.2014

Utrikesministeriet kommer att göra ändringar i Finlands beskickningsnätverk som en del av statsförvaltningens sparåtgärder. Förändringarna föranleds av beslut om nedskärningar som fattats beträffande utrikesministeriets omkostnadsanslag i budgeten.

Finlands ambassader i Luxemburg, Bratislava (Slovakien) samt i Ljubljana (Slovenien) stängs före slutet av 2015.

Efter stängningarna upprätthålls bilaterala förbindelser och utförs Finlands påverkningsarbete i dessa länder genom nya arrangemang. Finlands relationer till Luxemburg sköts i fortsättningen i Bryssel vid Finlands ambassad i Belgien. Diplomatförbindelser till Slovakien upprätthålls i fortsättningen av Finlands ambassad i Prag, Tjeckien. Sina relationer till Slovenien sköter Finland i fortsättningen i Zagreb vid ambassaden i Kroatien.

Samtidigt uppdateras Finlands beskickningsnätverk av operativa skäl. Verksamhetsförutsättningarna för det temporära förbindelsekontoret i Beirut i Libanon stärks och kontoret blir ambassad. Ambassaden i Pristina i Kosovo, som sedan 2009 letts av en chargé d'affaires ad interim, upphöjs till ambassadörsnivå 2015.

Utrikesministeriet har de senaste åren genomfört otaliga förvaltningsmässiga arrangemang för att åstadkomma inbesparingar och för att effektivera verksamheten både inom ministeriet och vid utlandsbeskickningarna. Detta arbete fortgår. Inom ramarna för sparkraven strävar utrikesministeriet dock efter att säkerställa Finlands närvaro i länder vars politiska eller ekonomiska betydelse håller på att öka.

Efter förändringarna som nu ska verkställas kommer Finland att ha 89 utlandsbeskickningar.

I regeringens budgetförhandlingar kom man överens om att ministeriets omkostnadsanslag framöver ska dimensioneras så att det inte efter detta ska vara nödvändigt att göra fler inskränkningar i beskickningsnätverket.

Finlands beskickningar på olika håll i världen betjänar finländarna och det finländska samhället.  Upprätthållandet av Finlands beskickningsnätverk i utlandet kostar cirka 18 euro per år för varje finländare. Utrikesministeriets årliga omkostnader har uppgått till cirka 0,4 procent av finska statens budget. Av utrikesministeriets omkostnader består över hälften, 103 miljoner euro 2013, av beskickningsnätverkets kostnader, vilket är 0,19 procent av statens budget.  

För mera information: utrikesministeriets understatssekreterare Pirkko Hämäläinen, tfn 0295 351 429 och understatssekreterare Hämäläinens tjänstemannasekreterare Päivi Pihlajamäki, tfn 0295 350 689 samt Europaavdelningens avdelningschef Jukka Salovaara, tfn 0295 350 636