Visumansökan på grund av familjeband eller etablerat parförhållande under coronaviruspandemin

Visumansökan på grund av familjeband eller etablerat parförhållande under coronaviruspandemin

Visumansökningar av vissa specialgrupper tas i mån av möjlighet emot vid alla Finlands ambassader och konsulat som handlägger inreseärenden. Till specialgrupperna hör bland annat de som ansöker om visum på grund av familjeband eller ett etablerat parförhållande. Den sökande måste också fylla de normala kraven för Schengenvisum.

Uppdaterad den 4 januari 2021

En i Finland bosatt person som har en make eller maka, minderåriga barn eller en stadigvarande partner i ett tredjeland kan till följd av COVID-19-pandemin ha varit tvungen att hålla sig borta från sina närstående en längre tid. Schengenländerna har avbrutit tillämpningen av avtalen om representation i viseringsärenden i mars 2020 på grund av pandemin.

Visumansökningar av vissa specialgrupper tas i mån av möjlighet emot vid alla Finlands ambassader och konsulat som handlägger inreseärenden. Till specialgrupperna hör bland annat de som ansöker om visum på grund av familjeband eller ett etablerat parförhållande.  Med familjeband avses här make eller maka, partner och minderåriga barn till en person som bor i Finland. Den sökande måste också fylla de normala kraven för Schengenvisum.

Om du bor lagligt i Finland och ditt minderåriga barn, din make eller maka eller din stadigvarande partner vill ansöka om visum på dessa grunder och hen vistas lagligt i ett land där Finland inte har en ambassad eller ett konsulat som hanterar inreseärenden, gör så här:

 1. I länder där Finland på basis av ett avtal representeras av ett annat Schengenland i viseringsärenden, kan Finland i enstaka fall genom en not be om att landet tar emot visumansökan av en person som hör till en specialgrupp. Landet som representerar Finland har ingen skyldighet att ta emot ansökan eftersom alla avtal om representation i viseringsärenden har avbrutits på grund av pandemin.

  Det land som representerar Finland fattar självständigt alla beslut i processen, från att ta emot ansökan till viseringsbeslutet utifrån EU:s viseringskodex och sina egna nationella krav och anvisningar. Finland kan inte påverka besluten. Också andra länders kundservice är svårt anhopad, så processen kan dra ut på tiden och vi kan inte förutspå hur länge det tar.

  Följande uppgifter behövs för noten:
  -    Ministeriet måste meddela sökandes namn till myndigheterna i det land som ska hantera visumansökan.
  -    För detta behövs sökandens eller hens lagliga vårdnadshavares tillstånd. Det går till exempel att ta ett foto med mobilen på ett undertecknat skriftligt medgivande.

  Om du har frågor om detta förfarande kontakta utrikesministeriet per e-post ([email protected]) eller telefon (Statsrådets växel, tfn +358 295 16001, vardagar kl. 8.00–16.15).
   

I länder där Finland inte har ett avtal om representation i viseringsärenden med ett annat Schengenland, kan visumansökan lämnas in vid finska ambassaden i det land, till vars verksamhetsområde sökandes hemland hör.

Finland arbetar för att avtalen om representation i viseringsärenden ska återupptas gällande specialgrupperna

Alla avtal om representation i viseringsärenden mellan Schengenländerna har varit upphävda sedan den 19 mars 2020. Finland är det enda Schengenland som aktivt drivit på att viseringsavtalen ska börja tillämpas igen gällande specialgrupper, men tillsvidare har man inte lyckats finna en gemensam europeisk lösning. Finland fortsätter att driva ärendet.

Finland har separat kontaktat alla de länder som tidigare representerat Finland och bett dem ta emot visumansökningar av personer som hör till specialgrupperna, inklusive personer som söker visum på basis av ett etablerat parförhållande. Alla länder har ännu inte svarat på förfrågan, men står klart redan nu att alla länder inte kommer att återuppta avtalet. Av denna orsak har Finland infört detta arrangemang med noter angående enskilda fall. Detta förfarande beaktar också likabehandlingsprincipen enligt grundlagen.

Anvisningarna ovan gäller inte uppehållstillstånd. Endast Finlands beskickningar kan behandla ansökan om uppehållstillstånd utomlands. Finland har inga sådana avtal med ett annat medlemsland med stöd av vilka det andra landet kunde behandla ansökan om uppehållstillstånd som gäller Finland. Avtal om behandling av ansökan om uppehållstillstånd som gäller ett annat medlemsland skulle också förutsätta kompatibla informationssystem. Inget Schengenland har sådana informationssystem.