Läget för de mänskliga rättigheterna i Finland ska granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Den universella periodiska granskningen (Universal Periodic Review, UPR) av läget för de mänskliga rättigheterna i Finland hålls i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 9 november. Vid granskningen har andra FN-stater möjlighet att ställa frågor och ge rekommendationer till Finland om de mänskliga rättigheterna i Finland. Finlands tvärsektoriella delegation leds av utrikesminister Pekka Haavisto.


 

FN:s universella periodiska granskning av läget för de mänskliga rättigheterna i Finland kommer att ske i Genève den 9 november. Granskningen är den fjärde granskningen av läget för de mänskliga rättigheterna.  Samtidigt granskas också läget för de mänskliga rättigheterna i 13 andra länder, bland annat Nederländerna, Polen, Indien, Brasilien och Sydafrika. Sessionen ordnas den 7–18 november.

Under Genèvebesöket träffar utrikesminister Haavisto också bland annat FN:s nya högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk, generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) Tedros Ghebreyesus, ordföranden för Internationella Rödakorskommittén (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger och företrädare för internationella icke-statliga organisationer.

”Finland har åtagit sig att kontinuerligt utveckla arbetet med att tillgodose de mänskliga rättigheterna. I denna granskning lyfter vi fram våra framgångar och utmaningar som vi alltid är villiga att diskutera med andra FN-medlemsstater. Jag är också tacksam för civilsamhällets starka insats i denna granskning”, säger minister Haavisto.
 

Jämförelsen mellan staterna är ett viktigt instrument i arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Den universella periodiska granskningen är en mekanism inom FN:s råd för mänskliga rättigheter för jämförelse mellan staterna. Rådet använder UPR-mekanismen för att regelbundet, det vill säga med cirka fyra års mellanrum, granska hur FN:s medlemsstater fullgjort de skyldigheter och åtaganden som gäller mänskliga rättigheter. Vid granskningen ställer FN-medlemsstaterna frågor och ger rekommendationer till den stat som granskningen gäller för att förbättra läget för de mänskliga rättigheterna. Staten som granskas rapporterar om genomförandet av tidigare rekommendationer till rådet. 

UPR-mekanismen är en viktig del av arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den ger staterna en möjlighet att diskutera människorättsfrågor på konkret nivå. FN-medlemsstaterna är starkt engagerade i UPR, vilket stärker mekanismens effekter också på landsnivå.

Även Finland är starkt engagerat i mekanismen. Finland är öppet och konstruktivt till rekommendationerna och dialogen om Finlands läge för de mänskliga rättigheterna. Finland ger rekommendationer till andra stater som granskas.
 

I samarbete mot Finlands granskning

Att förbereda sig till UPR-granskningen är hela statsförvaltningens gemensamma insats. Finlands tvärsektoriella delegation består av företrädare för nästan alla ministerier och tre oberoende observatörsmedlemmar.  Civilsamhället har aktivt bidragit till Finlands förberedande arbete.

Granskningen utgår från Finlands nationella rapport om läget för de mänskliga rättigheterna som gavs ut i juli 2022. I rapporten redogörs för hur Finland har genomfört rekommendationerna som det fick vid granskningen 2017 samt för hur Finland utvecklat de mänskliga rättigheterna sedan dess. Rapporten tar också upp utmaningar och begränsningar i arbetet med att genomföra rekommendationerna. I samband med framtagandet av rapporten har det ordnats breda samråd med olika berörda grupper. Vidare har FN gjort en sammanfattning av de slutsatser och rekommendationer som andra FN:s människorättsorgan tidigare gett Finland samt av det material som kommit från civilsamhällesorganisationer och Finlands nationella människorättsinstitut (Människorättscentret).

Samtidigt med UPR-granskningen ordnar utrikesministeriet ett uppföljande möte för företrädare för civilsamhället. Ambassadören för mänskliga rättigheter, Rauno Merisaari, leder mötet. Finlands granskning är offentlig och kan följas online via FN:s webbsändning (UN Web TV).

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Finland fortsätter sitt enträgna arbete för att främja de universella mänskliga rättigheterna. Som medlem i rådet stöder Finland kraftfullt det oberoende arbete som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk och hans byrå utför. Finland stöder också kraftfullt rådets oberoende experter som övervakar och rapporterar om olika situationer för de mänskliga rättigheterna. Finland bidrar till civilsamhällets och människorättsaktivisternas delaktighet i rådets arbete och samarbetar med dem.

Läs mer 
 

Mer information

  • Suvi Tuominen, ambassadråd, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350735
  • Mia Spolander, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn +358 295 350 666
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]