EU-ministerutskottet diskuterade sanktioner mot Ryssland, ekonomiska frågor och rättsstatsfrågor

EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 30 september för att diskutera beredningen av EU:s ytterligare sanktioner mot Ryssland, genomförandet av EU-förordningen om villkorlighetsordningen i fråga om Ungern, EU:s budgetförordning och andra ekonomiska frågor.

På bilden är den finska flaggan till höger och EU-flaggan till vänster.

statsrådets kommunikationsavdelning

Utgivningsdatum30.9.2022 11.35 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 14.16

PRESSMEDDELANDE

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkt i fråga om Europeiska kommissionens och Europeiska utrikestjänstens förslag till åttonde sanktionspaket mot Ryssland till följd av invasionen av Ukraina. Det nya sanktionspaketet bereds som svar på de falska folkomröstningar som Ryssland genomfört i ockuperade områden. Finland anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera på Rysslands militära aggression mot Ukraina med kraftiga, effektiva och enhetliga insatser. EU bör även i fortsättningen vara beredd att konsekvent införa mer sanktioner mot Ryssland om situationen så kräver.

EU-ministerutskottet diskuterade också Europeiska kommissionens förslag till genomförande av förordningen om villkorlighetsordningen i fråga om Ungern. Kommissionen har upptäckt sådana problem med den offentliga upphandlingen och korruptionsbekämpningen i Ungern som också strider mot rättsstatens principer. Kommissionen anser att bristerna inverkar eller riskerar att inverka på förvaltningen av medlen i EU:s budget. Finland är enig med kommissionens lägesbedömning. Ungern har i samband med förfarandet föreslagit åtgärder för att avhjälpa de brister som kommissionen upptäckt.

Europeiska kommissionen har föreslagit att EU:s budgetförordning ska revideras. Förslaget är omfattande och dess mål är att anpassa förordningen till den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Det väsentliga är att förordningen effektiviserar användningen av unionens medel i överensstämmelse med budgetprinciperna och överenskommelsen om den fleråriga budgetramen.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför Ekofinrådet (den 4 oktober) och eurogruppens möte (den 3 oktober). På Ekofinrådets agenda står att enas om en allmän riktlinje om de REPowerEU-åtgärder som ska ingå i faciliteten för återhämtning och resiliens och att diskutera de höga energiprisernas inverkan på finansmarknaden. Viktiga frågor på eurogruppens dagordning är den makroekonomiska situationen i euroområdet, dämpandet av energipriserna och inflationstrycket, euroområdets prioriteringar i genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens, förberedelser inför internationella möten samt den digitala euron.

Ytterligare information: Satu Keskinen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 160 302, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli