EU-ministerutskottet behandlade regeringens EU-redogörelse

EU-ministerutskottet behandlade regeringens EU-redogörelse

Vid sitt möte fredagen den 22 januari behandlade EU-ministerutskottet statsrådets redogörelse för EU-politiken. Redogörelsen har beretts i flera temadiskussioner vid ministerutskottets tidigare möten. I redogörelsen fastställs de stora linjerna i Finlands EU-politik. Redogörelsen blir offentlig när den har godkänts vid statsrådets allmänna sammanträde.

EU-ministerutskottet diskuterade också den nationella ratificeringen av EU:s beslut om egna medel. Ibruktagandet av medel från EU:s återhämtningsinstrument förutsätter att beslutet om egna medel ratificeras i alla medlemsländer. Målet är att en regeringsproposition om detta lämnas till riksdagen efter statsrådets allmänna sammanträde nästa vecka.

EU-ministerutskottet fick också en lägesrapport om den närmaste framtidens samarbete med Storbritannien inom ramen för EU, särskilt inom ramen för det nya handels- och samarbetsavtalet.

Vid mötet diskuterades också kommissionens och den höga representantens meddelande om att främja förbindelserna mellan EU och Förenta staterna. EU-ministerutskottet framhöll att de nära förbindelserna mellan EU och Förenta staterna är viktiga för Finland och ansåg att regeringsskiftet i Förenta staterna ger en god möjlighet att stärka förbindelserna och främja gemensamma värderingar och intressen på global nivå. Ministerutskottet konstaterade att de prioriteringar som presenteras i meddelandet, bland annat samarbetet när det gäller att främja klimatfrågor, hållbar utveckling, hälsofrågor, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsfrågor, är förenliga med Finlands mål och ger en god grund för fortsatt arbete.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:
•    utrikesrådet den 25 januari
•    informell videokonferens med jordbruks- och fiskeministrarna den 25 januari
•    informell videokonferens med inrikesministrarna den 28 januari 
•    informell videokonferens med justitieministrarna den 29 januari.

Huvudtemat för utrikesrådets möte är klimat- och energidiplomati. Ministrarna har för avsikt att anta slutsatser som ska styra EU:s åtgärder gentemot tredjeländer i syfte att höja deras ambitionsnivå i fråga om klimatet. Utrikesministrarna kommer också att tala med Japans utrikesminister över video. Dessutom ska de diskutera samarbetet mellan EU och Storbritannien inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

Det portugisiska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram vid jordbruks- och fiskeministrarnas videomöte. Dessutom diskuterar ministrarna fiskerelationerna mellan EU och Storbritannien. Vidare ger kommissionen en översikt över den internationella handeln med jordbruksprodukter.

Inrikesministrarna fortsätter diskussionen om reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. Ministrarna ska också diskutera Schengenområdets och Europols framtid.

Justitieministrarna ska diskutera skyddet för utsatta vuxna, det straffrättsliga skyddet av immateriella rättigheter samt sambandet mellan förfalskning och organiserad brottslighet. Vid mötet ska också behandlas utvecklingen av den europeiska e-juridiken och utmaningarna i samband med digitaliseringen inom rättsområdet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli