Utrikesministeriets uppgifter och ansvar i krissituationer

Utrikesministeriets uppgifter och ansvar i krissituationer

Här följer ett sammandrag av vilket ansvar utrikesministeriet har i en krissituation, där det gäller en olycka som drabbar så kallade paketresenärer.

Alla finländska myndigheter, också utrikesministeriets tjänstemän, är skyldiga att i all sin verksamhet följa lagar, förordningar och andra bestämmelser. Detta är starkt förknippat med arbetsfördelningen mellan de olika myndigheterna.

De finländska resenärer som drabbades av bussolyckan i Spanien den 19 april var paketresenärer. Paketresor regleras av lagen om paketresor, enligt vilken det primära ansvaret för att undsätta kunderna ligger hos researrangören, i det här fallet Aurinkomatkat.

Enligt internationell rätt ansvarar varje stat för utlänningars säkerhet inom sitt område. Enligt den principen var det de spanska myndigheterna som hade ansvar för att de skadade fick vård.

Utrikesministeriets uppgifter när det gäller att hantera olika slags krissituationer bestäms i lagen om konsulära tjänster. Enligt lagen om konsulära tjänster är det den ansvariga beskickningen som ska undsätta finska medborgare som tillfälligt befinner sig i dess verksamhetskrets, och också utlänningar som är permanent bosatta i Finland, om en storolycka skulle inträffa. Finlands utrikesförvaltning har beskickningar i 77 länder varför en stor mängd av världens stater sköts som så kallade sidoackrediteringar, dvs. en beskickning kan ansvara för geografiskt sett väldigt stora områden där flera stater ingår.

På utrikesförvaltningens undsättningsåtgärders omfattning inverkar omständigheterna och de åtgärder som det land där olycksplatsen befinner sig genomför. Utrikesministeriet utreder utan dröjsmål vad som har hänt, och försäkrar sig om att beskickningen på orten är medveten om det skedda och att dess personal har tagit itu med nödvändiga åtgärder.

Utrikesministeriet försäkrar sig också om att informationen löper inom ministeriet, kallar tillräckligt många tjänstemän för att hantera olyckan och förmedla information om det skedda till statsrådet, republikens president och media.

Beskickningen och utrikesministeriet bistår med kontakten mellan dem som har drabbats av olyckan och deras anhöriga i hemlandet.

Utrikesministeriet har en krisjour som fungerar dygnet runt, alla veckans dagar, och en så kallad beredskapsjour av politisk natur. Under veckosluten fungerar också den konsulära jouren och informationsjouren. Dessutom fungerar ministeriets allmänna jour dygnet runt, alla dagar.

Den första informationen om att en bussolycka hade skett i Spanien kom till ministeriets jour från en anhörig, varvid jourhavande genast öppnade telefonjour. På ministeriets webbsidor sattes kristelefonnumret ut. Utrikesminister Alexander Stubb och ministeriets ledning samlades i ministeriet redan före midnatt. Under nattens gång svarade fem personer på samtal från de anhöriga.

Under det första dygnet besvarades åtminstone tvåhundra samtal från anhöriga. Utgående från en förteckning över passagerarna som man fick från researrangören kunde man i det skedet endast berätta vilka som hade befunnit sig i bussen. I och med att uppgifterna kompletterades under natten kunde man också informera de anhöriga om vilka sjukhus eller hotell busspassagerarna hade förts till.

De lokala myndigheterna, i detta fall de spanska sjukhusen, skyddade patienternas integritet och gav ut information om dem endast till nära anhöriga. Man bör hålla i minnet att researrangörer inte ger förhandsinformation åt utrikesministeriet om paketresenärer eller deras anhöriga.

Utrikesministeriet kunde inte förmedla information till anhöriga gällande personer som man befarade att hade omkommit, innan man hade fått bekräftad information av polismyndigheter. Det kan ibland dröja lång tid att få sådana bekräftelser.

Utrikesministeriet understryker att det inte är möjligt, eller ens ändamålsenligt, att informationen och stödet till de anhöriga enbart ska komma från utrikesministeriet i Helsingfors.

Vid utrikesministeriet beslöt man under morgontimmarna, genast efter att olyckan hade skett, att skicka en expert- och undsättningsgrupp till Malaga för att hjälpa olycksoffren. Ministeriet kallade snabbt ihop gruppen, som bestod av flera psykologer från Finlands Röda Kors, offeridentifieringspersonal från centralkriminalpolisen, en präst från Kyrkans Utlandshjälp samt en läkare från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Som en del av undsättningsgruppen skickade ministeriet också ett konsulärt utryckningsteam bestående av tre personer till platsen, för att förstärka Malagas honorärkonsulats och Madrids ambassads insatser.

Sedan olyckan har utrikesministeriet för sin del genomfört många slag av arrangemang i Spanien och i Finland för att de skadade, omkomna och deras anhöriga ska kunna komma hem så fort som möjligt.

De skadades och omkomnas anhörigas sorg är oerhört tung. Vi i utrikesministeriet förstår att medborgarnas förväntningar på ministeriets service är höga, och vi utvecklar den kontinuerligt så att den ska kunna bemöta de växande förväntningarna i och med att resandet tilltar.