Finland tar sitt ansvar inför FN:s klimattoppmöte och stöder utvecklingsländernas anpassning till klimatförändringarna

Finland tar sitt ansvar inför FN:s klimattoppmöte och stöder utvecklingsländernas anpassning till klimatförändringarna

Finland bär sitt ansvar för klimatfinansieringen i enlighet med Parisavtalet. Vid FN:s klimatmöte tillkännager Finland sitt stöd till anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna. Klimatkonventionens tjugosjätte partsmöte (COP 26) hålls i Glasgow den 31 oktober till 12 november 2021.

Som en del av sin ansvarsfulla klimatpolitik deltar Finland i att stödja klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Utöver klimatfinansieringen spelar också finländska innovationer och finländskt kunnande en viktig roll.

Under den pågående regeringsperioden har Finland ökat sin internationella klimatfinansiering med 80 procent, det vill säga nästan fördubblat den jämfört med den föregående fyraårsperioden. Ungefär två tredjedelar av klimatfinansieringen består av investeringar i form av lån och kapital, som i sin tur ger en hävstångseffekt i en betydande mängd privat finansiering. Med hjälp av denna finansieringsmodell kan de positiva klimateffekterna mångdubblas.

Finland blir åter en av finansiärerna av FN:s anpassningsfond (Adaption Fund, AF) med en insats om 7 miljoner euro som riktas till fonden för de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries Fund, LDCF). Fonden omfattas av FN:s klimatkonvention. Dessutom offentliggörs ett finansieringspaket på 30 miljoner euro för att stödja vädertjänster och varningssystem i utvecklingsländer.

Vädertjänster och varningssystem är ett fint exempel på vad Finlands finansiering kan uppnå. Uppskattningsvis 1,4 miljoner människor i de minst utvecklade länderna har förlorat livet på grund av olika väder- och vattenrelaterade naturkatastrofer sedan 1970. Finland stärker sina partnerländers förmåga att reagera på extrema väderfenomen. Tack vare nu pågående projekt gynnas upp till 300 miljoner personer i Nepal, Sudan, Vietnam, Kirgizistan, Tadzjikistan och Etiopien av bättre vädertjänster och varningssystem.

Med Finlands stöd stärks också människors, samhällens och små och medelstora företags förutsättningar att ta i bruk lösningar för ren energi, särskilt på landsbygden. Energy and Partnership Programme EEP i Afrika har sedan 2010 investerat 50 miljoner euro i 270 företag i startfasen inom sektorn för förnybar energi. Den affärsverksamhet som uppstått med stöd av programmet har skapat närmare 9 000 arbetstillfällen, av vilka 3 500 för ungdomar, och den producerar årligen totalt 263 GWh energi för sammanlagt 900 000 hushåll. Finland ser till att lösningar för förnybar energi gagnar i synnerhet kvinnor och flickor.

Finland har redan i flera års tid långsiktigt främjat utsläppshandeln. Att prissätta koldioxidutsläpp är en av de viktigaste metoderna för att minska utsläppen. Med Finlands finansiering har man utvecklat instrument för koldioxidprissättning i sju länder. Finland har understött sammanlagt 28 system för utsläppshandel, koldioxidskatt eller utsläppskompensation runt om i världen.

”Finland har enormt mycket forskningskunskap och kunskap hos företagen på flera områden som är avgörande för klimatåtgärderna. Utöver meteorologin och energisektorn producerar områdena för kolbindning och cirkulär ekonomi nya lösningar och ny teknik också för klimatåtgärder i utvecklingsländer. Det är emellertid ett faktum att den offentliga sektorn inte ensam löser klimatfrågan. Allas insatser behövs, och det är viktigt att också enskilda individer kan stödja klimatåtgärderna”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Den finska statens bolag för utvecklingsfinansiering Finnfund är en betydande aktör när det gäller Finlands påverkansinvestering och investeringar i utvecklingsländer. I sin nya klimat- och energistrategi förbinder sig Finnfund bland annat till att göra nya klimatinvesteringar som uppgår till 1 miljard euro före 2030 och att bolagets investeringsportfölj ska ha en nettonegativ utsläppseffekt. Idag riktas ca hälften av Finnfunds finansiering till klimatåtgärder.

Den stora satsningen på vår internationella klimatfinansiering motsvarar regeringsprogrammets föresats att Finland ska öka sin klimatfinansiering som en del av utvecklingsfinansieringen med beaktande av sina åtaganden enligt Parisavtalet. Målet är en balanserad fördelning av finansieringen mellan åtgärder för att motverka klimatförändringar och anpassningsåtgärder. Finlands finansiering är en del av industriländernas gemensamma löfte att på årsbasis stödja klimatåtgärderna i utvecklingsländerna med 100 miljarder US-dollar 2020–2025. Under denna period stöder Finland klimatåtgärder i utvecklingsländerna med en insats på cirka 900 miljoner euro. En rapport om Finlands internationella klimatfinansiering kommer att lämnas till riksdagen varje år i samband med klimatårsberättelsen.

Exempel på resultaten av klimatfinansieringen finns i utrikesministeriets pågående kampanj #munvaikutus. Mer information om Finlands internationella klimatarbete finns på utrikesministeriets webbplats.

Ytterligare information: 
Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729
Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 0295 351 815.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]