Tšekki panostaa biomassan kehittämiseen uusiutuvana energianlähteenä – uutta teknologiaa tarvitaan

Tšekki panostaa biomassan kehittämiseen uusiutuvana energianlähteenä – uutta teknologiaa tarvitaan

Lisääntynyt sähköntarve on asettanut uusia vaatimuksia Tšekin energiasektorille ja tulevaisuudessa investointeja tarvitaan erityisesti ydinvoiman ja biomassan kehittämiseen. Bioenergia muodostaa tärkeimmän uusiutuvan energianlähteen Tšekissä ja erityisesti biomassan parissa työskentelee yhä useampia toimijoita. Kotitalouksien uusiutuvasta energiasta biomassalla tuotettiin 40,26 prosenttia vuonna 2016.

Biomassasta valmistettua uusiutuvaa energiaa käytetään tällä hetkellä eniten pienissä lämmöntuotantolaitoksissa, joita rakennetaan vuosittain muutamia joko teollisuuden tai kaukolämmityksen tarpeisiin. Sektorilla on kiinnostusta erilaisten teknologioiden hyödyntämiseen, mikä voi tarjota liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Metsistä saatavan biomassan keräämiseen tarvittaisiin puolestaan vuoristoiseen ympäristöön soveltuvaa teknologiaa, joka edellyttää hyvin kapea-alaista erikoisosaamista.

Polabské Kněžicen biokaasulaitos. Kuva: Tomáš Stingl (www.e15.cz)

Tšekin energiasektorin rakenne

Vuoden 2015 kansallisen energiastrategian mukaan Tšekin tärkein tavoite on taata luotettava, turvallinen ja ympäristöystävällinen energiantuotanto kansalaisilleen kilpailukykyiseen hintaan. Tšekissä valtaosa sähköstä ja lämmöstä tuotetaan tällä hetkellä kotimaisella ruskohiilellä, tuontikaasulla ja ydinvoimalla. Tulevaisuudessa energiasektorilla pyritään luopumaan kivihiilen käytöstä ja siirtymään enenevissä määrin ydinvoiman, maakaasun ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Liikenteen ja tehokkaan lämmityksen myötä lisääntynyt sähköntarve on asettanut uusia vaatimuksia Tšekin energiasektorille ja tulevaisuudessa investointeja tarvitaan erityisesti biomassan ja ydinvoiman kehittämiseen.

Ydinvoimaa pyritään kehittämään siten, että ydinenergia muodostaisi arviolta 50 prosenttia sähköntuotannosta ja että se mahdollistaisi lämmöntuotannon maksimoinnin ydinvoimaloista. Tämä tarkoittaa uusien ydinvoimaloiden rakentamista olemassa oleville ydinvoimalaitosten sijoituspaikoille Temeliniin ja Dukovanyyn. Muina energiasektorin kehityskohteina mainitaan sekundäärienergialähteiden kuten teollisuuden ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiatuotannossa sekä voimansiirtojärjestelmien kehittäminen ja parantaminen. Lämmöntuotannon osalta tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä ja korvata se maakaasulla, biomassalla, sähkölämmityksellä ja aurinkoenergialla.

Biomassa tärkein uusiutuvan energianlähde

Uusiutuvista energianlähteistä Tšekki keskittyy erityisesti biomassan tehokkaampaan hyödyntämiseen ja edistyneiden biopolttoaineiden kehittämiseen. Bioenergia muodostaakin tärkeimmän uusiutuvan energianlähteen Tšekissä ja erityisesti biomassan parissa työskentelee yhä useampia toimijoita. Biomassan kehittäminen energialähteenä on kirjattu myös Tšekin vuoden 2015 kansalliseen energiastrategiaan.

Biomassasta valmistettua uusiutuvaa energiaa käytetään tällä hetkellä eniten pienissä lämmöntuotantolaitoksissa, joita rakennetaan vuosittain muutamia joko teollisuuden tai kaukolämmityksen tarpeisiin. Vuonna 2016 biomassasta tuotetun energian osuus Tšekin primäärienergiasta oli kotitalouksissa 4,26 prosenttia ja muilla sektoreilla 2,71 prosenttia. Kotitalouksien uusiutuvasta energiasta biomassalla tuotettiin 40,26 prosenttia vuonna 2016 ja muilla sektoreilla 25,58 prosenttia. Biomassalla tuotetun sähkön määrä on nelinkertaistunut vuosien 2004–2015 välisenä aikana ja myös biomassapohjainen lämmöntuotanto on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Verrattuna kivihiilen hintaan biomassan kustannukset ovat edelleen korkeat, mutta tuotantotehon parantumisen myötä kehitystä parempaan suuntaan on jo tapahtunut.  Ennen vuotta 2040 biomassan potentiaalia pyritään hyödyntämään siinä määrin kuin on mahdollista vaarantamatta ruokaturvan ja maavarojen riittävyyden vaatimuksia.

Biomassan polttoon käytetään erityisesti puuhaketta. Myös muita metsä- ja maatalouden kasvituotteita hyödynnetään esimerkiksi biokaasun ja biometaanin valmistukseen. Pääosin lämmöntuotantoon hyödynnetystä raaka-aineesta suurin osa sallii myös biomassan menestyksekkään polttamisen yhdessä kivihiilen kanssa. Biomassasta tuotettua biokaasua käytetään sähköntuotantoon (13,62 % kotitalouksien uusiutuvasta energiasta), minkä lisäksi siitä jatkojalostetaan biometaania. Biometaani on puhdistettua biokaasua, jonka avulla on mahdollista korvata ainakin osittain öljytuotteita. Biometaanin käytöllä voitaisiin potentiaalisesti vähentää riippuvuutta ulkomaisista kaasuntuottajista, mutta biokaasun kalliit puhdistus- ja käsittelyprosessit ja kokemuksen puute vaikeuttavat tällä hetkellä toimialan kasvua Tšekissä. Sekä biomassasta tuotetun sähkön että lämmön pääraaka-aineena toimii puu.

Biomassan lainsäädännöllinen tuki ja avustukset

Tšekissä hyväksyttiin vuonna 2012 EU-direktiivien pohjalta uusiutuvien energianlähteiden käyttöä tukeva laki, joka tukee erityisesti uusiutuvien energianlähteiden käyttöä lämmöntuotannossa, mutta asettaa myös enemmän vaatimuksia tehokkaalle biomassan hyödyntämiselle. Biomassan valmistusta tuetaan Tšekissä lisäksi useilla kansallisilla ja alueellisilla avustuksilla. Maatalousministeriö, teollisuus- ja kauppaministeriö ja ympäristöministeriö myöntävät vuoden 2012 lain mukaisesti apurahoja, jotka on suunnattu tukemaan biomassalaitosten toimintaa. Apurahojen kokonaissummat määräytyvät laitosten tuotantomäärien perusteella. Avustuksia myönnetään myös maatalousyrittäjille tarkoituksena parantaa heidän kilpailukykyään. Lisäksi lukuisat muut muun muassa ilmansuojelua ja valmisteveroa koskevat lait tukevat epäsuorasti bioenergian käyttöä.

Yrittäjät ja kunnat voivat saada tukea biomassainvestoinneille muun muassa Tšekin kansallisen maaseudun kehittämisohjelman puitteissa. Ohjelma pyrkii lisäämään maatalouden kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ohjelma tukee biomassan käyttöä mahdollistamalla tuen anomisen biopolttoaineiden valmistukseen, biokaasulaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten sekä biomassalaitteistojen rakentamiseen lämmöntuotantoa varten. Myös kotitalouksille on ohjattu investointitukea New Green Savings – ohjelman kautta, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen omakotitaloissa.

Liiketoimintamahdollisuudet bioenergiasektorilla

Pieniä lämmöntuotantoon tarkoitettuja biomassalla toimivia boilereita on rakennettu viime aikoina ja tullaan myös rakentamaan lisää lähivuosina. Erilaisten teknologioiden hyödyntäminen tällä saralla kiinnostaa, mikäli esimerkiksi Suomella olisi jotain tarjottavaa. Team Finlandin marraskuun 2017 arviossa suomalaisista yrityksistä muun muassa KPA Unicon ja joitakin polttoaineenkäsittelyjärjestelmien toimittajia on toiminut aktiivisesti Tšekin markkinoilla, mutta projekteja on syntynyt silti varsin harvoin.

Metsistä saatavan biomassan keräämiseen tarvittaisiin puolestaan vuoristoiseen ympäristöön soveltuvaa teknologiaa, joka edellyttää hyvin kapea-alaista erikoisosaamista. Biopolttoaineen keräämisen parissa ei toimi suuria yrityksiä, minkä vuoksi toiminta on jäänyt pienempien yhden miehen yritysten käsiin, jotka käyttävät ensisijaisesti maatalouskoneistoa.