Utrikesministeriet ber intresserade personer att anmäla sig som kandidater för uppdraget som finländsk domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Uppdraget som finländsk domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna blir ledigt senast den 1 januari 2025. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har sitt säte i Strasbourg, Frankrike.

Enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna ska domstolen bestå av lika många domare som fördragsslutande parter. Enligt behörighetsvillkoren ska domarna vara moraliskt oförvitliga och antingen uppfylla de villkor som erfordras för utnämning till högre domarämbeten eller vara rättslärda med erkänd kompetens. Av domarna förutsätts att de behärskar det ena av Europarådets officiella språk (engelska eller franska) väl och förstår det andra språket.

Domarna ska tjänstgöra i sin personliga egenskap. Under sin mandattid får domarna inte åta sig uppdrag som är oförenliga med deras oavhängighet och opartiskhet eller med de krav som ett heltidsämbete ställer.

Kandidaterna ska vara under 65 år den dag då kandidatlistan lämnas till Europarådets parlamentariska församling, dvs. den 13 maj 2024.

Europarådets parlamentariska församling väljer domaren från en lista med tre kandidater som nomineras av den fördragsslutande parten. Domarna väljs för en period på nio år och de kan inte omväljas.

Intresserade ombeds lämna en skriftlig anmälan till utrikesministeriet senast fredagen den 22 september 2023 före tjänstetidens utgång kl. 16.15 på adressen: [email protected] eller per post på adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet.

Skriv ”Domare i Europadomstolen” som meddelandets rubrik eller på kuvertet. Till intresseanmälan ska fogas en meritförteckning i Word-format, helst på engelska och franska, enligt modellen i Europarådets parlamentariska församlings resolution nr 1646 (2009), och fullständiga kontaktuppgifter.

Ytterligare information

enhetschef Krista Oinonen, tfn +358 295 351 172

lagstiftningssekreterare Helinä Heikkinen, tfn +358 295 350 162

utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, e-post: [email protected].