Europadomstolen har upphävt Finlands dom i målet som gäller återsändandet av en asylsökande till Irak

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 13 juli 2021 ett avgörande som i sin helhet upphäver domen i målet N.A. mot Finland som gäller återsändandet av en asylsökande till Irak.

Europadomstolen avslog klagandens överklagan (nr 25244/18) som missbruk av rätten att överklaga.  Enligt Europadomstolen har klaganden medvetet vilselett domstolen genom sina felaktiga fakta. Om domstolen hade fått kännedom om uppgifterna innan den avgjorde ärendet, hade domstolen lämnat klagandens överklagan utan prövning med stöd av artikel 35.3 a i Europakonventionen.

Enligt den nu helt upphävda domen av den 14 november 2019 hade Finland brutit mot artiklarna 2 (rätten till liv) och 3 (förbud mot tortyr och omänsklig behandling) i Europakonventionen. Europadomstolen ålade staten att betala klaganden ett skadestånd på 20 000 euro för immateriell skada samt ersätta rättegångskostnaderna till ett belopp av 4 500 euro. Gottgörelsen enligt den ursprungliga domen har inte betalats.

Centralkriminalpolisen (CKP) inledde den 6 mars 2020 en förundersökning av misstänkt grovt bedrägeri och grov förfalskning i anslutning till de handlingar och fakta som klaganden lagt fram för Europadomstolen. Enligt Helsingfors tingsrätts avgörande av den 11 februari 2021 dömdes klaganden för grovt bedrägeri och grov förfalskning samt för osann utsaga vid myndighetsförfarande till fängelse i 1 år och 10 månader. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande vid Helsingfors hovrätt.

Enligt regel 80 i Europadomstolens arbetsordning kan en part i de fall där något som har avgörande betydelse för ärendet och som domstolen inte kände till då domen gavs och parten inte rimligen kunnat ha kännedom om, be domstolen justera domen inom sex månader från att parten fått kännedom om detta.  Finland lämnade den 6 september 2020 in en begäran till Europadomstolen i enlighet med regel 80 i Europadomstolens arbetsordning.  Begäran kompletterades i samband med förundersökningen och den nationella rättegången.

Hela avgörandet kan läsas i databasen HUDOC.(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Mera information:

Finlands statsombud i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, enhetschef Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].