Europadomstolen har avvisat två klagomål angående rätten till rättegång inom skälig tid

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har fattat beslut den 3 februari 2022 att avvisa två klagomål som gällde rätten till rättegång inom skälig tid.

De klagande var målsägande i WinCapita-målet. De framställde sina skadeståndsyrkanden redan i samband med förundersökningen, men de personer som yrkandena riktades mot och motiveringarna framställdes först i början av en separat skadeståndsrättegång.

Tingsrätten fastställde en förlikning i ärendet och en av de personer som yrkandet riktades mot ålades att betala ersättning till klagandena. Klagandena yrkade på ersättning för att rättegången i tingsrätten drog ut på tiden. Tingsrätten ansåg att målet är exceptionellt omfattande och komplicerat och att klagandena inte kunde påskynda det. Beloppen i skadeståndsyrkandena var dock inte särskilt stora. Med beaktande av den tid som rättegången tog, från det att klagandena hade framställt sina skadeståndsyrkanden till tingsrätten, ansåg tingsrätten inte att tiden på cirka tre år var oskäligt lång och förkastade klagandenas yrkanden.

Hovrätten vidmakthöll tingsrättens beslut. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd.

Europadomstolen anser att rättegångens längd ska räknas från att de klagande namngav de personer som de krävde skadestånd av. I vanliga fall räknas också den tid det tar att verkställa domen till rättegångens längd, men i detta fall, då de klagande inte hade sökt verkställighet genom normalt utsökningsförfarande utan av rättsregistercentralen, kunde denna tid inte räknas till rättegångens längd. Europadomstolen anser inte att denna period på drygt tre år är oskälig med tanke på omständigheterna. Domstolen anser att klagomålen är klart ogrundade och avvisade dem.

Beslutet kan läsas på Europadomstolens webbplats:

Klagomål 56825/15(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Klagomål 59481/15(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)
 

Mer information:

Mia Spolander, lagstiftningsråd, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 350 666

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].