Europadomstolens avgörande i ett mål som gäller avvisningen av asylsökande till Italien

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) beslutade den 27 maj 2021 att avvisa ett klagomål som gäller Finland. Klagomålet anses uppenbart ogrundat.

Ärendet gäller en familj som enligt Dublin III-förordningen skulle avvisas till Italien. De klagande sökte internationellt skydd i Finland 2018. Migrationsverket avvisade klagandenas asylansökan eftersom Italien ansågs vara ansvarigt för att behandla asylansökan. Familjen beviljades inte uppehållstillstånd i Finland. Förvaltningsdomstolen förkastade de klagandes besvär och högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd.

Klagandena ansåg i sitt klagomål till Europadomstolen att avvisningen till Italien stred mot artikel 3 i Europakonventionen (förbud mot tortyr), eftersom familjens barn enligt klagandena inte skulle erbjudas lämpliga mottagningsförhållanden eller nödvändig sjukvård i Italien. Enligt klagandena fanns det dessutom en allvarlig risk att familjen skulle avvisas från Italien till sitt hemland Libyen. Europadomstolen fattade ett interimistiskt beslut om att tills vidare avstå från att avvisa klagandena till Italien.

I sitt avgörande bedömde Europadomstolen att klagomålet var uppenbart ogrundat och undersökte därmed inte fallet. Europadomstolen beaktade de ändringar som gjorts i det italienska mottagningssystemet 2020. Europadomstolen var övertygad om att de finländska myndigheterna på lämpligt sätt kommer att informera de italienska myndigheterna om klagandenas överföring, så att de italienska myndigheterna kan ta hänsyn till barnens ålder och se till att familjen inte splittras. Enligt Europadomstolen har klagandena inte visat att deras avvisning till Italien skulle medföra en sådan reell och omedelbar risk för svårigheter, som skulle vara tillräckligt allvarliga för att artikel 3 i Europakonventionen kunde tillämpas.

Avgörandet finns på Europadomstolens webbplats (på engelska)(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information: Krista Oinonen, Finlands statsombud i Europadomstolen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 029 535 1172