Europadomstolens beslut i ett ärende som gäller fortsatt hållande i häkte

Europadomstolen meddelade den 12 oktober 2023 ett beslut i ett ärende som gäller fortsatt hållande i häkte. Europadomstolen avvisade ett klagomål där en klagande ansåg att artikel 5 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (konventionen) har kränkts.

I ärendet i fråga anhölls klaganden som misstänkt för flera grova narkotikabrott och för grovt vapenbrott. Personen häktades med stöd av tvångsmedelslagen, eftersom det fanns anledning att misstänka att klaganden kommer att försvåra utredningen av saken genom att förstöra, ändra eller gömma bevis eller påverka en medgärningsman.

I polisförhör och senare vid huvudförhandlingarna i tingsrätten erkände klaganden sig skyldig i fråga om en brottsmisstanke. Efter att huvudförhandlingen inletts begärde klaganden att bli frigiven från häktet, bland annat med hänvisning till att det inte längre fanns anledning att misstänka att han skulle försvåra utredningen.

Tingsrätten avslog begäran. Tingsrätten ansåg bland annat att risken för att utredningen försvåras kvarstår ända tills klaganden och de andra misstänkta i ärendet blivit hörda i huvudförhandlingen.

Klaganden överklagade beslutet till hovrätten, som avslog överklagandet. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd.

I klagomålet till Europadomstolen ansåg klaganden att fortsatt hållande i häkte utgjorde en kränkning av artikel 5 i konventionen, eftersom det inte längre fanns ändamålsenlig eller tillräcklig anledning att fortsätta hålla honom i häktet efter att han erkänt sig skyldig i fråga om en brottsmisstanke.

Europadomstolen konstaterade att det i ärendet inte fanns några tecken på att de nationella domstolarnas bedömning på något sätt skulle ha varit stereotypisk, allmän eller abstrakt. Både tingsrätten och hovrätten hänvisade i sina beslut till ärendets särskilda omständigheter och beaktade uttryckligen klagandens påståenden. Fakta i ärendet stöder påståendet att det fanns en risk för att klaganden kunde påverka andra misstänkta i ärendet åtminstone tills klaganden har vittnat i rätten.

Europadomstolen ansåg att de nationella myndigheternas grunder för att fortsätta hålla klaganden i häkte var ändamålsenliga och tillräckliga i enlighet med artikel 5 punkt 3 i konventionen. Europadomstolen ansåg att klagandens klagomål var uppenbart ogrundat och bör avvisas i enlighet med punkt 3 a och 4 i artikel 35 i konventionen.

Beslutet finns att läsa på Europadomstolens webbplats(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.).

 

Mer information

  • Krista Oinonen, Finlands statsombud i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].