”Finland samlade på sig unik expertis under ordförandeskapet”

”Finland samlade på sig unik expertis under ordförandeskapet”

Merja Lahtinen är ansvarig tjänsteman vid utrikesministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter, och ledde ordförandeskapsteamet under Finlands ordförandeskap i Europarådet. Ordförandeskapet krävde betydligt mer ingående utredningsarbete och engagemang än det vanliga arbetet som medlem i Europarådet. Lahtinen anser att den mängd kunskap som samlats under ordförandeskapet är unik under hennes karriär.

I teamet som leddes av Lahtinen arbetade också Eeva Helminen och Jaakko Koivusaari under hela sexmånadersperioden. Helminen började arbeta med ordförandeskapet för två år sedan och då ansvarade hon för alla praktiska arrangemang i anslutning till ordförandeskapet: logotyp och visuell profil, mötesarrangemang, införskaffande av mötesmaterial, gåvor och allt annat. Koivusaari började arbeta med ordförandeskapet hösten 2018. Arbetet för ordförandeskapet i Europarådet utgjorde en fin start på Koivusaaris diplomatkarriär, det var nämligen hans första egentliga uppdrag vid utrikesministeriet. 

Puheenjohtajuustiimin jäsenet Jaakko Koivusaari, Merja Lahtinen ja Eeva Helminen

Kuvateksti: Ordförandeskapsteamet: Jaakko Koivusaari, Merja Lahtinen och Eeva Helminen.

Merja Lahtinen, vad innebar ordförandeskapet för din del?

”Planeringen inleddes för över två år sedan. Då sammankallade vi en grupp med experter från olika ministerier. I gruppen diskuterades ordförandeskapets prioriteringar och varje ministeriums vilja att ordna evenemang eller konferenser under ordförandeskapet”, berättar Lahtinen. Vi behövde verkligen varje insats eftersom hela ordförandeskapet skulle planeras från grunden. Ordförandeskapsteamet vid utrikesministeriet var då ännu betydligt mindre än under slutspurten. ”I början låg hela ordförandeskapet i händerna på tre personer. Vi skulle aldrig ha klarat av allt, i synnerhet inte utrikesministermötet, utan flera händer”, bedömer Lahtinen.
I planeringsskedet involverades också civilsamhället i diskussionen om ordförandeskapsprogrammet och de prioriterade områdena. ”Deras synpunkter är alltid mycket uppskattade hos oss”, säger Lahtinen.
Redan innan ordförandeskapet började behövdes en stor mängd utrednings- och bakgrundsarbete, i synnerhet kring hur man skulle lösa den svåra situation organisationen befann sig i. Ordförandeskapets program måste också planeras i god tid. ”Ordförandeskapet innebar framför allt att vi måste ta i tu med stora utmaningar från första början”, säger Lahtinen. Europarådets politiskt, ekonomiskt och institutionellt svåra läge var inte den enklaste utgångspunkten för ett ordförandeskap, och enligt Lahtinen var det denna situation som i första hand styrde agendan och arbetet under ordförandeskapet. ”Vi skrevs hundratals talutkast, redogörelser och rapporter under ordförandeskapets lopp”, beskriver Lahtinen. ”Under den mest intensiva perioden fick vi flera förfrågningar om bakgrundsmaterial och talepunkter varje dag.”

Det var ingen självklarhet att ministermötet lyckades och resulterade i en deklaration och flera beslut. Vad krävde detta slutresultat av er?

”Det överlägset svåraste beslutet var det som gällde medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter. Där ingår också att ministerkommittén och den parlamentariska församlingen tillsammans ska utarbeta ett förfarande för att organisationen i framtiden ska kunna svara med en röst till det land som inte uppfyller sina skyldigheter. Processen krävde lång beredning och vi arbetade med det under hela ordförandeskapet”, berättar Lahtinen. Finland övertog ordförandeskapet i ett läge där samarbetet mellan organisationens tre organ var dåligt och Finland var tvunget att reda upp situationen genom att bygga förtroende och skapa dialog. ”Det krävde en hel del arbete innan ärendet ens kunde tas upp till behandling”, berättar Lahtinen. Finlands utrikespolitiska ledning och utrikesministeriets ledande tjänstemän, det vill säga republikens president, utrikesministern, statssekreteraren och chefen för den politiska avdelningen, gav alla sitt värdefulla bidrag till processen. Som ett resultat av Finlands ordförandeskap har förtroendet inom organisationen börjat återvända och det har vi fått mycket positiv respons för.

Att vi lyckades skapa en positiv stämning hjälpte oss överraskande mycket att finna lösningar på problemen. ”Innan ordförandeskapet hade jag inte kunnat föreställa mig vilken stor betydelse stämningen kan ha när man ska utarbeta lösningar”, funderar Lahtinen. Internationell politik är sist och slutligen människorelationer, kommunikation och dialog. ”Finlands ordförandeskap avslutades framgångsrikt och detta slutresultat skulle jag inte ha kunnat förutspå”, konstaterar Lahtinen.

Värdefulla erfarenheter i ordförandeskapsteamet

Under hela ordförandeskapet har Koivusaari överväldigats av tempot och av alla de intressanta och varierande arbetsuppgifterna. ”Just nu tänker jag till exempel på stunden då jag drack lemonad med utrikesministern efter ministermötet. Under den där halvtimmen i vårt kontor på Finlandiahuset utstrålade både utrikesministern och hela vårt team en känsla av lättnad som var påtaglig”, minns Koivusaari. ”Vi hade framgångsrikt rott i land ett arbetsdrygt ordförandeskap”.