Brasilian koulutussektorin haasteet ja mahdollisuudet pandemian jälkeen

Brasilian koulutussektorin haasteet ja mahdollisuudet pandemian jälkeen

Yli 58 miljoonan oppilaan ja 213 miljoonan asukkaan Brasilia tarjoaa suomalaiselle koulutusviennille monenlaisia mahdollisuuksia. Brasiliassa on yhteensä 180 000 koulua ja lukiota, minkä lisäksi maassa on 2600 korkeakoulua. Peruskoulua ja lukiota käy tällä hetkellä 48,4 miljoonaa oppilasta, ja maan korkeakouluissa opiskelee 8,4 miljoonaa opiskelijaa. Opettajia maassa on eniten maailmassa, noin 2,6 miljoonaa. Brasilian koulutusmarkkinoiden liikevaihdon arvioidaan nousevan 130 miljardiin euroon vuonna 2022.

Brasilian koulutussektori jakautuu julkisiin ja yksityisiin kouluihin sekä peruskoulun että korkeakoulutuksen tasolla. Vuonna 2020 peruskouluikäisistä oppilaista 81% opiskeli julkisissa kouluissa ja 19% yksityisissä kouluissa. Julkisessa koulutuksessa päiväkoti, ala-aste ja yläaste ovat kuntien vastuulla, kun taas lukiotason koulutus on valtion vastuulla. Peruskoulu- ja lukiotason koulutuksessa yksityiset koulut ovat julkisia kilpailukykyisempiä, kun taas yliopistoista arvostetuimmat ovat julkisella puolella. Brasilia on viime vuosina käyttänyt noin 4-5% budjetistaan koulutukseen, ja vuoden 2021 budjetin odotetaan nousevan jopa 18,5 miljardiin euroon.

Maassa on tehty viime vuosina keskeisiä muutoksia koulutuspolitiikan perusteisiin. Vuonna 2020 voimaan astunut peruskoulun opetussuunnitelma painottaa opettajan pedagogisia taitoja ja täydennyskoulutusta sekä oppilaiden itseohjautuvuutta, digioppimista ja sosioemotionaalisia taitoja. Vuonna 2022 astuu voimaan myös lukio-opetuksen kansallinen opetussuunnitelma, jota aletaan soveltaa asteittain lukioissa ympäri maata. Valinnaisten aineiden määrä lisääntyy, ja pakollisia aineita ovat uudistuksen jälkeen ainoastaan portugali, englanti ja matematiikka. Yksi uudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on kasvattaa lukio-opetuksen houkuttelevuutta koulupudokkuuden vähentämiseksi.

Oppimisen globaali kriisi Brasiliassa: covid-19-pandemian vaikutukset koulutussektoriin

Oppimisen globaalilla kriisillä viitataan oppimisen ja koulutuksen kiihtyvään eriarvoistumiseen maailmassa. Vaikka koulutus on lisääntynyt määrällisesti, on koulutuksen laadussa usein merkittäviä puutteita.  Brasiliassa oppimisen kriisin voidaan katsoa syventyneen entisestään pandemian vaikutusten myötä. Koulujen sulkeminen, etäopiskelun haasteet ja yhteiskunnallisten ongelmien vaikutukset oppilaiden pärjäämiseen koulussa ovat korostaneet Brasilian koulutussektorin keskeisiä haasteita ja tuoneet esiin monia kehityskohtia esimerkiksi teknologian, opettajankoulutuksen ja koulupudokkuuden saralla.

Siinä missä Euroopan maissa koulut suljettiin pandemian ensimmäisen vuoden aikana keskimäärin 90 päivän ajaksi, Brasiliassa koulujen keskeytyminen kesti vuonna 2020 keskimäärin 267 päivää (Fundação Lemann). Viimeisimmän tutkimuksen mukaan 5-9-luokkalaista yli 450 000 jäi kokonaan ilman etäopetusta pandemian aikana (Iede & CTE-IRB). Lapset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua opetukseen opetusvälineiden puutteen vuoksi ovat erityisessä riskissä lopettaa koulunkäyntinsä kokonaan. Koulujen sulkeminen vaikutti myös erityisesti esikouluikäisiin lapsiin, joille etäopetusjaksoista voi seurata suuria haasteita lukemaan oppimisessa toisella ja kolmannella luokalla.

Toisin kuin monissa muissa maissa, Brasiliassa ei ole lisätty pandemiavuosina opetukseen käytettäviä resursseja, vaikka etäopetuksen mukanaan tuomat haasteet ovat suuria. Osavaltioilla ja kunnilla on ollut vaikeuksia tunnistaa pudokkuusriskissä olevia oppilaita ja kehittää koulupudokkuutta ehkäiseviä toimenpiteitä. Yksityiskouluilla on ollut keskimäärin paremmat valmiudet vastata etäopetuksen asettamiin haasteisiin, minkä lisäksi ne ovat palanneet lähiopetukseen huomattavasti aikaisemmin kuin julkiset oppilaitokset. 

Oppimisen köyhyydellä viitataan lukemisen ymmärtämisen vajavaisuuksiin kymmenvuotiaiden lasten keskuudessa. Oppimisköyhyys on Brasiliassa merkittävä yhteiskunnallinen haaste, joka jakautuu vahvasti alueittain: siinä missä São Paulon osavaltiossa oppimisköyhyys on 27%, pohjoisessa Maranhãon osavaltiossa kymmenvuotiaista lapsista jopa 70% ei kykene lukemaan ja ymmärtämään yksinkertaista tekstiä. Kansallisen tutkimuksen mukaan 95% julkisten ala-asteiden oppilaista siirtyy yläasteelle ilman riittävää ymmärrystä perustason matematiikasta (IDEB 2020). Äidinkielen kohdalla vaje koskee 69% maan ala-asteikäisistä oppilaista.

Koulutussektorin mahdollisuudet suomalaiselle koulutusviennille

Covid-19-pandemia on korostanut koulutussektorin haasteita, mutta samalla se on myös tehnyt ongelmakohtia näkyvämmiksi ja lisännyt yhteiskunnallista tietoisuutta, jota haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan. Koulutussektorin puutteilla on suora vaikutus maan työllisyyteen, ja esimerkiksi koulupudokkuudesta aiheutuvien seurauksien kustannukset ovatkin Brasiliassa vuosittain jopa 33,7 miljardia euroa, mikä vastaa 3% bruttokansantuotteesta (Insper).

Peruskoulutasolla oppimisen kehityskohdat liittyvät erityisesti opettajien valmiuksiin, opetuksen laatuun ja koulutusjärjestelmän rakenteeseen, jotka ovat tiiviisti yhteydessä oppimistuloksiin ja koulupudokkuuteen. Peruskoulun ja lukion uusi opetussuunnitelma pyrkii ratkaisemaan juuri näitä haasteita, luomalla lähtökohdat opettajien täydennyskoulutukselle sekä uudenlaisille oppimisen tavoille.

Teknologiset valmiudet erilaisten oppimisen innovaatioiden omaksumiselle ovat jo olemassa. Arvioiden mukaan 86% 9-17-vuotiaista brasilialaisista lapsista ja nuorista on pääsy internetiin älypuhelimen kautta (Comitê Gestor), mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet esimerkiksi oppimisen teknologian hyödyntämiseen. Arviolta 34% brasilialaisista lapsista ja nuorista oppii internetissä tietoja ja taitoja, joita he eivät opi koulussa.

Brasilialaiset korkeakoulut ovat jo pitkään pyrkineet kansainvälistymään tutkimuskumppanuuksien ja kahdenvälisten sopimusten kautta. Julkiset yliopistot ovat huipputason laitoksia, joihin sisäänpääsy on erittäin vaikeaa ja niiden laajentumiskapasiteetti on rajoitettua. Yksityisillä korkeakouluilla puolestaan on enemmän mahdollisuuksia laajenemiseen ja toiminnan kehittämiseen, mikä mahdollistaa esimerkiksi laajojen etäopiskeluohjelmien luomisen.

Haastavasta yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta alan asiantuntijat ennustavat koulutussektorin jatkavan pandemiaa edeltänyttä kasvuaan. Rokotusten nopean etenemisen tuomat vaikutukset ovat nähtävissä myös koulutussektorilla, ja näkymät sektorin elpymiselle vuonna 2022 ovat asiantuntijoiden mukaan optimistiset. Suurimmassa osassa peruskouluista on palattu lähiopetukseen ja korkeakoulujen oppilasmäärät ovat jälleen nousussa. Ennusteissa korostuvat erityisesti etäopiskeluratkaisujen kasvu sekä opiskelijavaihtojen suosion lisääntyminen. 

Brasilian koulutusmarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Suomalaiset koulutusalan toimijat ovatkin jo usean vuoden ajan menestyneet maassa muun muassa erilaisten oppimisen sovellusten ja innovaatioiden sekä opettajakoulutuksen aloilla. Lisäksi usealla yliopistolla ja korkeakoululla on yhteistyötä brasilialaisten partnereidensa kanssa. 

Lue myös: Katsaus brasilialaiseen koulutussektoriin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin suomalaistoimijoille

https://www.marketopportunities.fi/home/2021/katsaus-brasilialaiseen-koulutussektoriin-ja-sen-tarjoamiin-mahdollisuuksiin-suomalaistoimijoille?type=country-outlook&industry=education-and-learning(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Laatija: EDUFI-harjoittelija Ella Laine